Darin Tsui

BioE (Fall 2023-)
BS UCSD
https://darintsui.github.io
darint@gatech.edu